pozostawić

coś komuś leave sth to/for sb, (w spadku) bequeath sth to sb

Cały majątek pozostawił w spadku synowi.
He bequeathed his whole property to his son.
hɪ bɪˈkwiːðd hɪz həʊl ˈprɒpətɪ tə hɪz sʌn
Jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia.
His behaviour leaves much to be desired.
hɪz bɪˈheɪvjə liːvz mʌtʃ tə biː dɪˈzaɪəd
Ten raport nie pozostawia wątpliwości.
The report leaves no room for doubt.
ðə rɪˈpɔːt liːvz nəʊ ruːm fə daʊt
Pozostawiłem mu decyzję w tej sprawie.
I left it to him to decide.
aɪ lεft ɪt tə hɪm tə dɪˈsaɪd
Pozostawił dzieci pod moją opieką.
He left his children in my care.
hɪ lεft hɪz ˈtʃɪldrən ɪn maɪ kεə
zostawić tak jak jest (nie naprawiać, co działa)
leave well (enough) alone
liːv wεl (ɪˈnʌf) əˈləʊn