gryźć, ugryźć

coś chew, (rozgryzać, kąsać) bite, (kość, przewody itp.) gnaw (at) sth

Czy ten pies gryzie?
Does the dog bite?
dʌz ðə dɒg baɪt?
On nie gryzie.
He won't bite you.
hɪ wəʊnt baɪt juː
Co cię gryzie?
What's bugging you?, What crawled up your ass?
wɒts bʌgɪŋ juː?ˌ wɒt krɔːld ʌp jɔː æs?
Sumienie go gryzie.
He suffers pangs of conscience., He's full of remorse.
hɪ ˈsʌfəz pæŋz əv ˈkɒnʃənsˌ hiːz fʊl əv rɪˈmɔːs
Te kolory się gryzą.
The colours clash.
ðə ˈkʌləz klæʃ