większość

kogoś/czegoś majority, most (of) sb/sth

Większość czasu spędziłem w domu.
I spent most of my time at home.
aɪ spεnt məʊst əv maɪ taɪm æt həʊm
Większość z nich wyznaje chrześcijaństwo.
Most of them profess Christianity.
məʊst əv ðəm prəˈfεsˌkrɪstɪˈænɪtɪ
Większość ludzi uważa, że...
Most people think that...
məʊst ˈpiːpl θɪŋk ðæt
przytłaczająca większość
overwhelming majority
ˌəʊvəˈwεlmɪŋ məˈdʒɒrɪtɪ
w większości przypadków
in most cases, in a majority of cases
ɪn məʊst keɪsɪzˌ ɪn ə məˈdʒɒrɪtɪ əv keɪsɪz