karta, kartka

piece/sheet of paper, (do gry) card

Wyłożyli karty na stół.
They laid their cards on the table.
ðeɪ leɪd ðεə kɑːdz ɒn ðə ˈteɪbl
Postawił wszystko na jedną kartę.
He went for broke.
hɪ wεnt fə brəʊk
Dostał czerwoną/żółtą kartkę.
He was red/yellow carded., He got a red/yellow card.
hɪ wɒz rεd/ˈjεləʊ kɑːdɪdˌ hɪ gɒt ə rεd/ˈjεləʊ kɑːd
Karta się odwróciła.
The tide has turned., The tables are turned.
ðə taɪd hæz tɜːndˌ ðə ˈteɪblz ɑː tɜːnd
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Lucky at cards, unlucky in love.
ˈlʌkɪ æt kɑːdzˌ ʌnˈlʌkɪ ɪn lʌv
domek z kart
house of cards
haʊs əv kɑːdz
znaczone karty
marked cards
mɑːkt kɑːdz
kartka pocztowa/świąteczna
postcard/Christmas card
ˈpəʊstˌkɑːd/ˈkrɪsməs kɑːd