potrafić

coś zrobić can do sth, be able to do sth, know how to do sth

Kiedy chciał, potrafił być bardzo miły.
He could be very pleasant when he wanted to.
hɪ kʊd biː ˈvεrɪ ˈplεznt wεn hɪ ˈwɒntɪd tə
Potrafi mnie rozśmieszyć.
He knows how to make me laugh.
hɪ nəʊz haʊ tə meɪk miː lɑːf
Potrafi czytać cały dzień.
She is able to spend the whole day reading.
ʃɪ ɪz ˈeɪbl tə spεnd ðə həʊl deɪ ˈriːdɪŋ
Nie każdy to potrafi.
Not everyone can do that.
nɒt ˈεvrɪˌwʌn kən dʊ ðæt
Potrafisz to sobie wyobrazić?
Can you imagine that?
kən juː ɪˈmædʒɪn ðæt?
Nie potrafił odmawiać.
He couldn't say no.
hɪ ˈkʊdnt seɪ nəʊ
Zawsze potrafiła przyznać się do błędu.
She could always admit (to) her mistakes.
ʃɪ kʊd ˈɔːlweɪz ədˈmɪt (tə) hə mɪˈsteɪks
Nie potrafię pojąć, jak...
I cannot comprehend how...
aɪ kæˈnɒtˌkɒmprɪˈhεnd haʊ
Nie potrafił pogodzić się z myślą, że...
He couldn't accept the thought that...
hɪ ˈkʊdnt əkˈsεpt ðə θɔːt ðæt
... najlepiej jak potrafisz.
... to the best of your abilities., ... as best you can.
... tə ðə bεst əv jɔː əˈbɪlɪtɪzˌ ... əz bεst juː kən