lepszy

better, (pod względem jakości itp.) superior

To by było jeszcze lepsze!
That would be even better!
ðæt wʊd biː ˈiːvn ˈbεtə!
To jest coraz lepsze.
It's getting better all the time.
ɪts gεtɪŋ ˈbεtə ɔːl ðə taɪm
To zmiana na lepsze.
It's a change for the better.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə
Pamiętam lepsze czasy.
I've seen better days.
aɪv siːn ˈbεtə deɪz
Kto pierwszy, ten lepszy.
First come, first served.
fɜːst kʌmˌ fɜːst sɜːvd
Lepszy rydz niż nic.
Some is better than none at all.
sʌm ɪz ˈbεtə ðæn nʌn æt ɔːl
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
A bird in the hand is worth two in the bush.
ə bɜːd ɪn ðə hænd ɪz wɜːθ tuː ɪn ðə bʊʃ
Jest znacznie lepszy niż...
He's much better than...
hiːz mʌtʃ ˈbεtə ðæn