o

1(określa przedmiot, treść) about, of

O czym myślisz?
What are you thinking about/of?
wɒt ɑː juː ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt/əv?
O co chodzi?
What's going on?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?
O co mu chodzi?
What's his point?, What's his deal?
wɒts hɪz pɔɪnt?ˌ wɒts hɪz diːl?
Nie o to chodzi.
That is not the point.
ðæt ɪz nɒt ðə pɔɪnt
O co się założysz?
What's the bet?, How much will you bet?
wɒts ðə bεt?ˌ haʊ mʌtʃ wɪl juː bεt?
Chodzi o lasce.
He walks with a stick.
hɪ wɔːks wɪθ ə stɪk
Jest oskarżony o morderstwo.
He stands accused of murder., He is facing charges of murder.
hɪ stændz əˈkjuːzd əv ˈmɜːdəˌ hɪ ɪz ˈfeɪsɪŋ tʃɑːdʒɪz əv ˈmɜːdə
Wniosła pozew o rozwód.
She filed for divorce.
ʃɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
Zapomnij o tym!
Forget it!
fəˈgεt ɪt!
Dba o kondycję.
He keeps fit.
hɪ kiːps fɪt
O Boże!
Oh my God!, Good gracious!
əʊ maɪ gɒd!ˌ gʊd ˈgreɪʃəs!
Poprosiłam go o pieniądze.
I asked him for money.
aɪ ɑːskt hɪm fə ˈmʌnɪ
Chodzi o kulach.
He walks on crutches.
hɪ wɔːks ɒn krʌtʃɪz
Proszę o ciszę!
Quiet/Silence, please!
ˈkwaɪət/ˈsaɪlənsˌ pliːz!
O mały włos!
It was a close shave!, It was a near miss!
ɪt wɒz ə kləʊs ʃeɪv!ˌ ɪt wɒz ə nɪə mɪs!
Nie ma o tym zielonego pojęcia.
He doesn't know the first thing about it.
hɪ ˈdʌznt nəʊ ðə fɜːst θɪŋ əˈbaʊt ɪt
Ubiega się o posadę...
He's applying for a job...
hiːz əˈplaɪŋ fɔː ə dʒɒb
pręt o długości 3 metrów
bar 3 meters long, bar 3 meters in length
bɑː θriː ˈmiːtəz lɒŋˌ bɑː θriː ˈmiːtəz ɪn lεŋθ

2(określa czas) at

Poszedłem spać o północy.
I went to bed at midnight.
aɪ wεnt tə bεd æt ˈmɪdˌnaɪt
Obudził mnie o wpół do trzeciej.
He woke me up at half past two.
hɪ wəʊk miː ʌp æt hɑːf pɑːst tuː
Ruszamy o świcie.
We're setting off at (the break of) dawn.
wɪə ˈsεtɪŋ ɒf æt (ðə breɪk əv) dɔːn

3(w porównaniach) by

Jest o głowę wyższy.
He's a head taller.
hiːz ə hεd tɔːlə
Jestem o dwa lata starszy.
I'm two years older.
aɪm tuː jɪəz ˈəʊldə
Ceny wzrosły o 5%.
Prices increased by 5%.
praɪsɪz ɪnˈkriːst baɪ faɪvˌpəˈsεnt
o wiele lepszy
much/far better
mʌtʃ/fɑː ˈbεtə