prowadzić

lead, (o drodze itp.) go, (być na prowadzeniu) (be in the) lead

Prowadzę normalne życie.
I lead a normal life.
aɪ liːd ə ˈnɔːml laɪf
Umie pan(i) prowadzić?
Can you drive?
kən juː draɪv?
Kto prowadził (samochód)?
Who was driving?
huː wɒz ˈdraɪvɪŋ?
Rozmowy do niczego nie prowadzą.
The talks are getting (us) nowhere.
ðə tɔːks ɑː gεtɪŋ (əs) ˈnəʊˌwεə
Prowadzę dziennik.
I keep a diary.
aɪ kiːp ə ˈdaɪərɪ
To do niczego nie prowadzi.
This is getting nowhere., We are getting nowhere like this.
ðɪs ɪz gεtɪŋ ˈnəʊˌwεəˌ wiː ɑː gεtɪŋ ˈnəʊˌwεə laɪk ðɪs
Prowadzili rozmowę o...
They held a conversation about...
ðeɪ hεld əˌkɒnvəˈseɪʃən əˈbaʊt
Prowadzę korespondencję z...
I correspond with..., I exchange letters with...
aɪˌkɒrɪˈspɒnd wɪθˌ aɪ ɪksˈtʃeɪndʒ ˈlεtəz wɪθ
Doprowadziło to do powstania...
It gave birth to..., It resulted in...
ɪt geɪv bɜːθ təˌ ɪt rɪˈzʌltɪd ɪn