but

shoe, (za kostkę, turystyczny itp.) boot

Zdejmij buty!
Take off your shoes.
teɪk ɒf jɔː ʃuːz
Jaki nosisz rozmiar buta?
What size do you wear?
wɒt saɪz dʊ juː wεə?
Noszę buty w rozmiarze dziewięć.
I wear size nine shoes.
aɪ wεə saɪz naɪn ʃuːz
But ci się rozwiązał.
Your shoe is undone.
jɔː ʃuː ɪz ʌnˈdʌn
Buty mnie cisną.
My shoes are too tight.
maɪ ʃuːz ɑː tuː taɪt
Jesteś głupi jak but z lewej nogi.
You're as dumb as a post/stump.
jʊə əz dʌm əz ə pəʊst/stʌmp
Szewc bez butów chodzi.
The cobbler's children go unshod/barefoot.
ðə ˈkɒbləz ˈtʃɪldrən gəʊ ʌnˈʃɒd/ˈbεəˌfʊt
łyżka do butów
shoehorn
ˈʃuːˌhɔːn