użyć

czegoś use, make use of sth

Jak się tego używa?
How do I use that?
haʊ dʊ aɪ juːz ðæt?
Nie używa żadnych kosmetyków.
She uses no cosmetics.
ʃɪ juːzɪz nəʊ kɒzˈmεtɪks
Nie użyli przemocy.
They used no violence.
ðeɪ juːzd nəʊ ˈvaɪələns
Chętnie używa obcych słów.
He enjoys using foreign words.
hɪ ɪnˈdʒɔɪz juːzɪŋ ˈfɒrɪn wɜːdz
używając czegoś
using sth
juːzɪŋ
przed użyciem wstrząsnąć
shake before use
ʃeɪk bɪˈfɔː juːs
używać życia
live it up
lɪv ɪt ʌp