z, ze

1(z narzędnikiem) with, (graniczyć) on

Z przyjemnością.
With pleasure., I'd be delighted.
wɪθ ˈplεʒəˌ aɪd biː dɪˈlaɪtɪd
Spotkam się z nim jutro.
I'll meet (with) him tomorrow.
aɪl miːt (wɪθ) hɪm təˈmɒrəʊ
Jak się z nim dogadujesz?
How do you get along with him?
haʊ dʊ juː gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm?
Ożenił się z nią?
Did he marry her?
dɪd hɪ ˈmærɪ hə?
Zerwałam z nim.
I broke up with him.
aɪ brəʊk ʌp wɪθ hɪm
Będziemy grać z Anglią.
We will play England.
wiː wɪl pleɪ ˈɪŋglənd
Z wyrazami sympatii (w liście itp.)
Best Regards, Yours Truly/Sincerely
bεst rɪˈgɑːdzˌ jɔːz ˈtruːlɪ/sɪnˈsɪəlɪ
Przyglądali mi się z zaciekawieniem.
They eyed me curiously.
ðeɪ aɪd miː ˈkjʊərɪəslɪ
Poradził sobie z tym.
He managed to cope/deal with it.
hɪ ˈmænɪdʒd tə kəʊp/diːl wɪθ ɪt
Szybko się z tym uwinął.
He made short work of it.
hɪ meɪd ʃɔːt wɜːk əv ɪt
Figa z makiem.
Sweet Fanny Adams!
swiːt fænɪ ˈædəmz!
To nie ma nic wspólnego z...
It has nothing to do with...
ɪt hæz ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ
Z wiekiem...
... with age.
... wɪθ eɪdʒ
chleb z masłem
bread and butter
brεd ænd ˈbʌtə
kubeł z wodą
bucket of water
ˈbʌkɪt əv ˈwɔːtə

2(ze środka) out of, (z miasta, kraju) from

Wyjechała z miasta.
She left the town.
ʃɪ lεft ðə taʊn
Wyjmij to z lodówki.
Take it out of the fridge.
teɪk ɪt aʊt əv ðə frɪdʒ
Spadłem z roweru/ze schodów.
I fell off my bike/down the stairs.
aɪ fεl ɒf maɪ baɪk/daʊn ðə stεəz
Zdejmij nogi ze stołu!
Take your feet off the table!
teɪk jɔː fiːt ɒf ðə ˈteɪbl!
Z czego to jest zrobione?
What is it made from/of?
wɒt ɪz ɪt meɪd frɒm/əv?
Zejdź mi z oczu!
Get out of my sight!
gεt aʊt əv maɪ saɪt!
Nic z tego nie będzie.
Nothing will come of it.
ˈnʌθɪŋ wɪl kʌm əv ɪt
Co z tego będę miał?
What's in it for me?, What do I get from it?
wɒts ɪn ɪt fə miː?ˌ wɒt dʊ aɪ gεt frɒm ɪt?
Przestań się ze mnie nabijać.
Stop making fun of me.
stɒp ˈmeɪkɪŋ fʌn əv miː
Wyprowadziło mnie to z równowagi.
That threw me off (balance).
ðæt θruː miː ɒf (ˈbæləns)
Przeprowadza się z miejsca na miejsce.
He moves from place to place.
hɪ muːvz frɒm pleɪs tə pleɪs
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
I quit smoking cold turkey.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ kəʊld ˈtɜːkɪ
Szczęściarz z ciebie!
Lucky you!
ˈlʌkɪ juː!
Dymi się z komina.
The chimney is smoking.
ðə ˈtʃɪmnɪ ɪz ˈsməʊkɪŋ
Co z oczu, to z serca.
Out of sight, out of mind.
aʊt əv saɪtˌ aʊt əv maɪnd
Z matematyki jestem zielony.
I'm (pretty) hopeless at maths.
aɪm (ˈprɪtɪ) ˈhəʊplɪs æt mæθs
Szczęka opadła mu ze zdziwienia.
His jaw dropped in surprise.
hɪz dʒɔː drɒpt ɪn səˈpraɪz
Zszedł z dachu...
He got/climbed down from the roof...
hɪ gɒt/klaɪmd daʊn frɒm ðə ruːf
Barwnik robiony jest z nasion...
The dye is made from seeds...
ðə daɪ ɪz meɪd frɒm siːdz
To tylko jeden z wielu...
It's just one of many...
ɪts dʒʌst wʌn əv ˈmεnɪ