zmuszać

kogoś force, compel, pressure sb

Proszę mnie do tego nie zmuszać.
Don't force me., Don't make me do it.
dəʊnt fɔːs miːˌ dəʊnt meɪk miː dʊ ɪt
Nie mogę cię zmuszać, żebyś to zrobił.
I cannot force you to do it.
aɪ kæˈnɒt fɔːs juː tə dʊ ɪt
Byliśmy zmuszeni się zgodzić.
We were compelled to agree.
wiː wɜː kəmˈpεld tə əˈgriː
Nie zmuszaj się (do tego).
Don't force yourself.
dəʊnt fɔːs jɔːˈsεlf
Kto cię zmusza?
Who's forcing you?
huːz fɔːsɪŋ juː?