wstydzić się

be/feel ashamed of sb/sth, (być nieśmiałym) be (too) shy, be/feel embarrassed

Wstydź się!
Shame on you!
ʃeɪm ɒn juː!
Wstydziłem się za nią.
I was ashamed of her.
aɪ wɒz əˈʃeɪmd əv hə
Nie ma się czego wstydzić.
There's nothing to be ashamed of.
ðεəz ˈnʌθɪŋ tə biː əˈʃeɪmd əv
Powinni się wstydzić.
They ought to be ashamed (of themselves).
ðeɪ ɔːt tə biː əˈʃeɪmd (əv ðəmˈsεlvz)
Wstydziłem się ją o to poprosić.
I was too shy to ask her for it.
aɪ wɒz tuː ʃaɪ tə ɑːsk hə fə ɪt