denerwować

kogoś drive sb crazy, annoy, (pot.) bug sb

Nie denerwuj mnie!
Stop bugging me!, Stop pissing me off!
stɒp bʌgɪŋ miː!ˌ stɒp pɪsɪŋ miː ɒf!
Nie denerwuj się.
Don't get upset.
dəʊnt gεt ʌpˈsεt
Najbardziej denerwuje mnie w nim to, że...
What annoys me most about him is that...
wɒt əˈnɔɪz miː məʊst əˈbaʊt hɪm ɪz ðæt