wolny

free

Czy są jakieś wolne pokoje?
Do you have any vacancies?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz?
Zajmuję się tym w wolnym czasie.
I do it in my spare/leisure time.
aɪ dʊ ɪt ɪn maɪ spεə/ˈlεʒə taɪm
Masz teraz wolne?
Are you free now?
ɑː juː friː naʊ?
Wezmę kilka dni wolnego.
I'll take a few days off.
aɪl teɪk ə fjuː deɪz ɒf
Proszę mówić wolniej.
Please, speak more slowly.
pliːzˌ spiːk mɔː ˈsləʊlɪ
Wykonuję wolny zawód.
I work freelance.
aɪ wɜːk ˈfriːˌlɑːns
Droga wolna. (niebezpieczeństwo minęło)
The coast is clear.
ðə kəʊst ɪz klɪə
Dali mi wolną rękę...
I had a free hand to..., I was given carte blanche to...
aɪ hæd ə friː hænd təˌ aɪ wɒz ˈgɪvn kɑːt ˈblɑːntʃ tə