przypuszczać

suppose, assume, presume

Przypuśćmy, że...
Let's assume that...
lεts əˈsjuːm ðæt
Przypuszczam, że państwo o tym wiedzą.
I suppose (that) you know (that).
aɪ səˈpəʊz (ðæt) juː nəʊ (ðæt)
Przypuszczałem, że przyjdziesz.
I supposed you would come.
aɪ səˈpəʊzd juː wʊd kʌm