zwolnić

1(z pracy itp.) kogoś dismiss, (pot.) fire, (pot.) sack sb

Zwolnili ją z pracy.
She was dismissed.
ʃɪ wɒz dɪsˈmɪst
Firma zwalnia pracowników.
The company is laying off workers.
ðə ˈkʌmpənɪ ɪz leɪɪŋ ɒf ˈwɜːkəz
Został bezprawnie zwolniony (z pracy).
He was wrongfully dismissed.
hɪ wɒz ˈrɒŋfəlɪ dɪsˈmɪst
Zwolniło się stanowisko.
The position became vacant.
ðə pəˈzɪʃən bɪˈkeɪm ˈveɪkənt
Jest zwolniony z lekcji.
He is excused from classes.
hɪ ɪz ɪkˈskjuːzd frɒm klɑːsɪz

2(uwolnić) kogoś release, discharge, free sb

Został warunkowo zwolniony.
He was released on parole.
hɪ wɒz rɪˈliːst ɒn pəˈrəʊl
Został zwolniony ze szpitala.
He's been discharged from the hospital., He's been released from hospital.
hiːz bɪn dɪsˈtʃɑːdʒd frɒm ðə ˈhɒspɪtlˌ hiːz bɪn rɪˈliːst frɒm ˈhɒspɪtl