prosto

directly, right, square(ly)

Idź prosto do domu.
Go straight home.
gəʊ streɪt həʊm
Proszę iść cały czas prosto.
Go/Keep straight ahead.
gəʊ/kiːp streɪt əˈhεd
Powiedziałem to prosto z mostu.
I didn't mince my words., I said it flatly/plainly.
aɪ ˈdɪdnt mɪns maɪ wɜːdzˌ aɪ sεd ɪt ˈflætlɪ/ˈpleɪnlɪ
Spojrzał mi prosto w oczy.
He looked straight into my eyes.
hɪ lʊkt streɪt ˈɪntə maɪ aɪz
Siedź prosto!
Sit upright!
sɪt ˈʌpˌraɪt!