dzień

day, (od świtu do zmierzchu) daytime

Miłego dnia.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Jaki dziś dzień?
What day is it today?
wɒt deɪ ɪz ɪt təˈdeɪ?
Wezmę dzień wolnego.
I'll take a day off.
aɪl teɪk ə deɪ ɒf
Ile to jest na/za dzień?
How much is it per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə deɪ?
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
I quit smoking cold turkey.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ kəʊld ˈtɜːkɪ
Jutro też jest dzień.
Tomorrow is another day.
təˈmɒrəʊ ɪz əˈnʌðə deɪ
Co za dzień! (okropny)
It's one of those days!
ɪts wʌn əv ðəʊz deɪz!
Miałem zły dzień.
I had a bad (hair) day.
aɪ hæd ə bæd (hεə) deɪ
Parę dni później...
A few days later...
ə fjuː deɪz ˈleɪtə
... różnią się jak dzień i noc.
... are (like) chalk and cheese.
... ɑː (laɪk) tʃɔːk ænd tʃiːz
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Never/Don't speak too soon., Don't count your chickens before they're hatched.
ˈnεvə/dəʊnt spiːk tuː suːnˌ dəʊnt kaʊnt jɔː ˈtʃɪkɪnz bɪˈfɔː ðεə hætʃt
każdego dnia
every day
ˈεvrɪ deɪ
dwa/trzy razy w ciągu dnia
twice/three times a day
twaɪs/θriː taɪmz ə deɪ
w dni robocze/powszednie
on working days/weekdays
ɒn ˈwɜːkɪŋ deɪz/ˈwiːkˌdeɪz
dzień po dniu
day in and day out, day after day
deɪ ɪn ænd deɪ aʊtˌ deɪ ˈɑːftə deɪ
w dniach od... do...
on ..., from ... to ...
ɒnˌ frɒm ... tə
przed paroma dniami
a few days ago
ə fjuː deɪz əˈgəʊ
w dzień i w nocy
(by) day and night
(baɪ) deɪ ænd naɪt
trzy dni z rzędu
(for) three straight days
(fə) θriː streɪt deɪz
w bezchmurne dni/noce
on clear days/nights
ɒn klɪə deɪz/naɪts