pomoc

help, aid, assistance

Pomocy!
Help!
hεlp!
Wzywała pomocy.
She cried for help.
ʃɪ ˈkraɪd fə hεlp
Pośpieszyli na pomoc.
They rushed to help.
ðeɪ ˈrʌʃt tə hεlp
Będziemy potrzebowali pomocy medycznej.
We will need medical help/assistance.
wiː wɪl niːd ˈmεdɪkl hεlp/əˈsɪstəns
Pomoc żywnościowa została wysłana (do)...
Food aid was sent to...
fuːd eɪd wɒz sεnt tə
Zwróciłem się o pomoc do...
I turned for help to...
aɪ tɜːnd fə hεlp tə
pomoc prawna
legal assistance
ˈliːgl əˈsɪstəns
pomoce naukowe
teaching aids
ˈtiːtʃɪŋ eɪdz
z Bożą pomocą
with the help of God
wɪθ ðə hεlp əv gɒd
udzielić komuś pomocy
give/provide assistance to sb
gɪv/prəˈvaɪd əˈsɪstəns
za pomocą czegoś
by means of sth, using sth, with the use/the assistance of sth
baɪ miːnz əvˌ juːzɪŋˌ wɪθ ðə juːz/ðiː əˈsɪstəns