opuścić

kogoś leave, abandon sb, (męża itp.) walk/run out on sb

Żona go opuściła.
His wife left him., His wife walked out on him.
hɪz waɪf lεft hɪmˌ hɪz waɪf wɔːkt aʊt ɒn hɪm
Nigdy cię nie opuszczę.
I'll never leave you.
aɪl ˈnεvə liːv juː
Proszę opuścić pokój do godziny 12.
Vacate the room by 12 a.m.
vəˈkeɪt ðə ruːm baɪ twεlvˌeɪˈεm
Siły mnie opuszczają.
I'm drained of energy.
aɪm ˈdreɪnd əv ˈεnədʒɪ
Opuściła się w nauce.
Her grades began to slip.
hə greɪdz bɪˈgæn tə slɪp
Opuść rolety.
Pull the blinds down.
pʊl ðə blaɪndz daʊn
Opuścił dużo zajęć.
He missed a lot of classes.
hɪ mɪst ə lɒt əv klɑːsɪz
Odwaga mnie opuściła, kiedy...
My courage failed me when...
maɪ ˈkʌrɪdʒ feɪld miː wεn
opuścić szybę w samochodzie
wind down the window, (AmE) roll down the window
waɪnd daʊn ðə ˈwɪndəʊˌ rəʊl daʊn ðə ˈwɪndəʊ