odpowiedzieć

komuś na coś answer sth, reply to sth, (zareagować) respond

Odpowiedz mi!
Answer me!
ˈɑːnsə miː!
Odpowiedział ci na to pytanie?
Did he answer your question?
dɪd hɪ ˈɑːnsə jɔː ˈkwεstʃən?
Co na to odpowiedział?
What was his reply to it?
wɒt wɒz hɪz rɪˈplaɪ tə ɪt?
Odpowiedziała na ogłoszenie.
She responded to an advertisement., She answered an advertisement.
ʃɪ rɪˈspɒndɪd tə ən ədˈvɜːtɪsməntˌ ʃɪ ˈɑːnsəd ən ədˈvɜːtɪsmənt
Napisałem do nich, ale nie odpowiadają.
I wrote to them but there is no response from them.
aɪ rəʊt tə ðəm bət ðεə ɪz nəʊ rɪˈspɒns frɒm ðəm
Odpowiadała wymijająco.
She was evasive in her answers.
ʃɪ wɒz ɪˈveɪsɪv ɪn hə ˈɑːnsəz