mniej

less, (z rzeczownikami policzalnymi) fewer

To mniej więcej to samo.
It's about/roughly the same.
ɪts əˈbaʊt/ˈrʌflɪ ðə seɪm
Mniej więcej wiem, co się dzieje.
I know what's going on, more or less.
aɪ nəʊ wɒts ˈgəʊɪŋ ɒnˌ mɔː ɔː lεs
Jest mniej znany niż...
He is less(er) known than...
hɪ ɪz lεs(ə) nəʊn ðæn
coraz mniej
less and less, fewer and fewer
lεs ænd lεsˌ ˈfjuːə ænd ˈfjuːə
znacznie mniej
much less, much fewer
mʌtʃ lεsˌ mʌtʃ ˈfjuːə
im mniej, tym lepiej
the less the better, the fewer the better
ðə lεs ðə ˈbεtəˌ ðə ˈfjuːə ðə ˈbεtə
nie mniej niż
no less than
nəʊ lεs ðæn
jak najmniej
as little as possible
əz ˈlɪtl əz ˈpɒsɪbl