zostać

gdzieś stay, remain, be left swh

Jak długo tu zostaniecie?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Zostaną tutaj na noc?
Are they going to stay overnight/the night?
ɑː ðeɪ ˈgəʊɪŋ tə steɪˌəʊvəˈnaɪt/ðə naɪt?
Zostanę w domu.
I will stay at home.
aɪ wɪl steɪ æt həʊm
Będzie musiał zostać w szpitalu.
He will have to remain in hospital.
hɪ wɪl hæv tə rɪˈmeɪn ɪn ˈhɒspɪtl
Zostało coś dla mnie?
Is there anything left for me?
ɪz ðεə ˈεnɪˌθɪŋ lεft fə miː?
Nic nie zostało.
There is/was nothing left.
ðεə ɪz/wɒz ˈnʌθɪŋ lεft
Zostań!
Stay!
steɪ!
Ile ci zostało pieniędzy?
How much money do you have left?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ dʊ juː hæv lεft?
Ile ci jeszcze zostało (do zrobienia)?
How much more work do you have (to do)?
haʊ mʌtʃ mɔː wɜːk dʊ juː hæv (tə dʊ)?
Na skutek wypadku został sparaliżowany.
He was left paralysed after the accident., The accident left him paralysed.
hɪ wɒz lεft ˈpærəˌlaɪzd ˈɑːftə ðiː ˈæksɪdəntˌ ðə ˈæksɪdənt lεft hɪm ˈpærəˌlaɪzd
Zostaniemy przyjaciółmi?
Friends?
frεndz?
Decyzja została już podjęta.
The decision has been made.
ðə dɪˈsɪʒən hæz bɪn meɪd
Została porażona piorunem.
She was struck by lightning., She was hit by lightning.
ʃɪ wɒz strʌk baɪ ˈlaɪtnɪŋˌ ʃɪ wɒz hɪt baɪ ˈlaɪtnɪŋ
Włamywacze zostali aresztowani.
The robbers have been apprehended.
ðə ˈrɒbəz hæv bɪnˌæprɪˈhεndɪd
Zostaną państwo powiadomieni listownie.
You will be notified by mail.
juː wɪl biː ˈnəʊtɪˌfaɪd baɪ meɪl
Nie został kamień na kamieniu.
They left no stone unturned.
ðeɪ lεft nəʊ stəʊn ʌnˈtɜːnd
Została starą panną. (o dziewczynie)
She was left on the shelf.
ʃɪ wɒz lεft ɒn ðə ʃεlf
Zostanie skrócony o głowę. (stracony)
He'll be made shorter by the head.
hiːl biː meɪd ʃɔːtə baɪ ðə hεd
Niewolnictwo zostało zniesione w...
Slavery was abolished in ..
sleɪvərɪ wɒz əˈbɒlɪʃt ɪn
Badania zostały oparte na danych...
The study is based on data...
ðə ˈstʌdɪ ɪz beɪst ɒn ˈdeɪtə