zaszczyt

honour, (AmE) honor

To dla mnie zaszczyt robić coś
It's an honour (to me) to do sth
ɪts ən ˈɒnə (tə miː)
Miałem zaszczyt poznać...
I had the honour of meeting...
aɪ hæd ðiː ˈɒnə əv ˈmiːtɪŋ
przynosić komuś/czemuś zaszczyt
do sb credit, be a credit to sb/sth
dʊ ˈkrεdɪtˌ biː ə ˈkrεdɪt