zaskoczyć

catch/take sb unawares, catch sb off guard/ by surprise

Zaskoczyłem sam siebie.
I surprised myself.
aɪ səˈpraɪzd maɪˈsεlf
W drodze do domu zaskoczyła nas burza.
On the way home we were overtaken by a storm.
ɒn ðə weɪ həʊm wiː wɜːˌəʊvəˈteɪkən baɪ ə stɔːm
Zaskoczył mnie tym pytaniem.
His question took me by surprise.
hɪz ˈkwεstʃən tʊk miː baɪ səˈpraɪz
Nie daj się zaskoczyć.
Don't let it surprise you., Don't let it catch you off guard.
dəʊnt lεt ɪt səˈpraɪz juːˌ dəʊnt lεt ɪt kætʃ juː ɒf ˈgɑːd
Jestem zaskoczony.
I'm surprised (to hear that).
aɪm səˈpraɪzd (tə hɪə ðæt)
Kompletnie go to zaskoczyło.
It knocked him for six.
ɪt nɒkt hɪm fə sɪks
Co mnie zaskakuje, to...
What surprises me is that...
wɒt səˈpraɪzɪz miː ɪz ðæt