warunek

condition, term

W tych warunkach nie możemy dotrzymać terminu.
We can't meet the deadline under these conditions.
wiː kɑːnt miːt ðə ˈdεdˌlaɪn ˈʌndə ðiːz kənˈdɪʃənz
Żyją w strasznych warunkach.
They live in appalling/terrible conditions.
ðeɪ lɪv ɪn əˈpɔːlɪŋ/ˈtεrəbl kənˈdɪʃənz
Warunki są jeszcze negocjowane.
The conditions are being negotiated.
ðə kənˈdɪʃənz ɑː ˈbiːɪŋ nɪˈgəʊʃɪˌeɪtɪd
Ustalili warunki...
They (have) set the conditions...
ðeɪ (hæv) sεt ðə kənˈdɪʃənz
..., ale pod jednym warunkiem...
..., but on/under one condition:...
ˌ bət ɒn/ˈʌndə wʌn kənˈdɪʃən
spełniać/spełnić warunki
meet the conditions
miːt ðə kənˈdɪʃənz
przyjąć/zgodzić się na czyjeś warunki
agree to sb's terms, accept sb's terms/conditions
əˈgriː tə tɜːmzˌ əkˈsεpt tɜːmz/kənˈdɪʃənz