przejść, przechodzić

przez coś cross, get over sth, (doświadczyć) experience sth

Przejdź do sedna sprawy.
Get to the point.
gεt tə ðə pɔɪnt
Przejdźmy do innego tematu.
Let's change the subject.
lεts tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪkt
Przeszli do przeciwnego obozu/na stronę wroga.
They defected., They changed sides., They went over to the enemy.
ðeɪ dɪˈfεktɪdˌ ðeɪ tʃeɪndʒd saɪdzˌ ðeɪ wεnt ˈəʊvə tə ðiː ˈεnəmɪ
Przeszliśmy na nowy system.
We switched to a new system.
wiː swɪtʃt tə ə njuː ˈsɪstəm
Przejdźmy się.
Let's go for a walk.
lεts gəʊ fɔː ə wɔːk
To nie przejdzie przez drzwi.
It won't pass through the door.
ɪt wəʊnt pɑːs θruː ðə dɔː
Musi pan(i) przejść obowiązkowe badania lekarskie.
You must pass an obligatory medical examination.
juː mʌst pɑːs ən ɒˈblɪgətərɪ ˈmεdɪkl ɪgˌzæmɪˈneɪʃən
Przeszła niepostrzeżenie.
She passed unnoticed.
ʃɪ pɑːstˌʌnˈnəʊtɪst
To przeszło wszelkie oczekiwania.
It surpassed all expectations.
ɪt sɜːˈpɑːst ɔːlˌεkspεkˈteɪʃənz
Przechodzisz sam siebie.
You are excelling yourself.
juː ɑː ɪkˈsεlɪŋ jɔːˈsεlf
Trzy kilometry przeszli w godzinę.
It took them one hour to walk three kilometres.
ɪt tʊk ðəm wʌn aʊə tə wɔːk θriː kɪˈlɒmitəs
To przejdzie do historii.
It will go down in history.
ɪt wɪl gəʊ daʊn ɪn ˈhɪstrɪ