przyjąć

coś accept sth, (do organizacji itp.) admit, (zaakceptować) approve

Przyjąłbyś to?
Would you accept it?
wʊd juː əkˈsεpt ɪt?
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
Please accept my apology.
pliːz əkˈsεpt maɪ əˈpɒlədʒɪ
Nie przyjęli naszego zaproszenia.
They didn't accept our invitation.
ðeɪ ˈdɪdnt əkˈsεpt aʊəˌɪnvɪˈteɪʃən
Przyjmiemy kelnerkę.
Waitress wanted.
ˈweɪtrɪs ˈwɒntɪd
Został przyjęty na studia.
He was admitted to university.
hɪ wɒz ədˈmɪtɪd təˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Wniosek został przyjęty.
Request is granted/approved.
rɪˈkwεst ɪz ˈgrɑːntɪd/əˈpruːvd
Przyjęli mnie do swego grona.
They accepted me., They let me join in.
ðeɪ əkˈsεptɪd miːˌ ðeɪ lεt miː dʒɔɪn ɪn
Proszę przyjąć do wiadomości, że...
Please be advised that...
pliːz biː ədˈvaɪzd ðæt