twarz

face, cheek

Do twarzy mu w tym.
It suits him.
ɪt suːts hɪm
Ma... wypisany na twarzy.
... is written all over his face.
... ɪz ˈrɪtn ɔːl ˈəʊvə hɪz feɪs
rzucić komuś coś w twarz
shove sth in sb's face
ʃʌv ɪn feɪs
zachować/stracić twarz
save/lose face
seɪv/luːz feɪs
pokazać (swoją) prawdziwą twarz
show one's true colours
ʃəʊ truː ˈkʌləz
stanąć twarzą w twarz z kimś/z czymś
come face to face with sb/sth
kʌm feɪs tə feɪs