wypaść

z czegoś fall out of sth

Portfel wypadł mu z ręki.
He dropped his wallet.
hɪ drɒpt hɪz ˈwɒlɪt
Nie wypadnij! (z okna itp.)
Don't fall out!
dəʊnt fɔːl aʊt!
Wypadły mu wszystkie włosy.
He lost all his hair., All his hair fell out.
hɪ lɒst ɔːl hɪz hεəˌ ɔːl hɪz hεə fεl aʊt
Plomba mi wypadła.
My filling fell out.
maɪ ˈfɪlɪŋ fεl aʊt
Jego największy przeciwnik wypadł z gry.
His biggest rival was out of the game.
hɪz bɪgɪst ˈraɪvl wɒz aʊt əv ðə geɪm
Coś mi wypadło.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Moje urodziny wypadły w niedzielę.
My birthday fell on Sunday.
maɪ ˈbɜːθˌdeɪ fεl ɒn ˈsʌndeɪ