położyć

coś put sth (down), (umieścić) place, lay sth (down)

Połóż to!
Put it down!
pʊt ɪt daʊn!
Gdzie mam to położyć?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Położyliśmy dywan.
We laid the carpet.
wiː leɪd ðə ˈkɑːpɪt
Położył go (jednym uderzeniem).
He knocked him down (with one punch).
hɪ nɒkt hɪm daʊn (wɪθ wʌn pʌntʃ)
Szczególny nacisk położono na...
Particular emphasis was placed on...
pəˈtɪkjʊlə ˈεmfəsɪs wɒz pleɪst ɒn
położyć czemuś kres
put an end to sth
pʊt ən εnd