imię

name

Proszę podać imię i nazwisko.
State your full name.
steɪt jɔː fʊl neɪm
Zapytaj, jak ma na imię.
Ask his name.
ɑːsk hɪz neɪm
Nazywaj rzeczy po imieniu.
Call a spade a spade.
kɔːl ə speɪd ə speɪd
Chciałbym państwu podziękować w imieniu...
I want to thank you on behalf of...
aɪ wɒnt tə θæŋk juː ɒn bɪˈhɑːf əv
imię
first name, Christian name, forename
fɜːst neɪmˌ ˈkrɪstʃən neɪmˌ ˈfɔːˌneɪm
w imieniu prawa
in the name of the law
ɪn ðə neɪm əv ðə lɔː
dobre imię (firmy itp.)
good name/reputation
gʊd neɪm/ˌrεpjʊˈteɪʃən
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit
ɪn ðə neɪm əv ðə ˈfɑːðə ænd ðə sʌn ænd ðə ˈhəʊlɪ ˈspɪrɪt