daleko

far (away), (w oddali) in the distance

Podaj dalej.
Pass it around.
pɑːs ɪt əˈraʊnd
Czy to daleko stąd?
Is it far from here?
ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?
Jak daleko jest do Kairu?
How far is it to Cairo?
haʊ fɑː ɪz ɪt tə ˈkaɪrəʊ?
Są daleko przed nami.
They are far ahead of us.
ðeɪ ɑː fɑː əˈhεd əv əs
Siedzieli daleko od siebie.
They sat far away from each other.
ðeɪ sæt fɑː əˈweɪ frɒm iːtʃ ˈʌðə
Przyszli z daleka.
They came from far afield.
ðeɪ keɪm frɒm fɑː əˈfiːld
To jest dalekie od ideału.
It's far from perfect.
ɪts fɑː frɒm ˈpɜːfɪkt
Posunął się za daleko.
He went too far., He carried it too far.
hɪ wεnt tuː fɑːˌ hɪ ˈkærɪd ɪt tuː fɑː
To nie jest dalekie od prawdy.
That's not far from the truth.
ðæts nɒt fɑː frɒm ðə truːθ
Jabłko nie padło daleko od jabłoni.
He/She is a chip off the old block.
hɪ/ʃɪ ɪz ə tʃɪp ɒf ðiː əʊld blɒk
Do Bożego Narodzenia jeszcze daleko.
Christmas is still a long way off.
ˈkrɪsməs ɪz stɪl ə lɒŋ weɪ ɒf
I co dalej?
And now what?, And then what?
ænd naʊ wɒt?ˌ ænd ðεn wɒt?
No dalej, rusz się!
Come on, get moving!
kʌm ɒnˌ gεt ˈmuːvɪŋ!
Jak to leci dalej? (piosenka itp.)
How does it go on?
haʊ dʌz ɪt gəʊ ɒn?
Czytaj/Pisz dalej.
Go on reading/writing.
gəʊ ɒn ˈriːdɪŋ/ˈraɪtɪŋ
Oby tak dalej!
Keep on like this., Keep it up.
kiːp ɒn laɪk ðɪsˌ kiːp ɪt ʌp
Tak dalej być nie może!
It can't go on like this!
ɪt kɑːnt gəʊ ɒn laɪk ðɪs!
Najdalej jutro musimy wyjechać.
We must leave tomorrow at the latest.
wiː mʌst liːv təˈmɒrəʊ æt ðə ˈleɪtɪst
i tak dalej
and so on, and so forth, etcetera
ænd səʊ ɒnˌ ænd səʊ fɔːθˌ ətˈsεtrə