pan

gentleman, sir, (przed nazwiskiem lub do nieznajomego) mister

Panie i panowie!
Ladies and gentlemen!
ˈleɪdɪz ænd ˈdʒεntlmεn!
Byłby pan zainteresowany?
Would you be interested?
wʊd juː biː ˈɪntrɪstɪd?
Jak się wiedzie pańskiej żonie?
How's your wife?
haʊz jɔː waɪf?
Jest pan umówiony?
Do you have an appointment?
dʊ juː hæv ən əˈpɔɪntmənt?
Jest za pan brat ze wszystkimi w biurze.
He's on familiar terms with everyone in the office.
hiːz ɒn fəˈmɪlɪə tɜːmz wɪθ ˈεvrɪˌwʌn ɪn ðiː ˈɒfɪs
Udaje wielkiego pana.
He's throwing his weight around.
hiːz θrəʊɪŋ hɪz weɪt əˈraʊnd
pan domu
master of the house
ˈmɑːstə əv ðə haʊs
Pan Bóg
God
gɒd
być panem samego siebie
be one's own master
biː əʊn ˈmɑːstə