umyć

wash, clean, (mopem) mop

Muszę się umyć.
I need to wash myself., I need a wash.
aɪ niːd tə wɒʃ maɪˈsεlfˌ aɪ niːd ə wɒʃ
Umyję naczynia.
(BrE) I'll do the washing up., (AmE) I'll do the dishes.
aɪl dʊ ðə ˈwɒʃɪŋ ʌpˌ aɪl dʊ ðə dɪʃɪz
Umyłeś samochód?
Have you washed the car?
hæv juː wɒʃt ðə kɑː?
Umyj się!
Wash yourself!
wɒʃ jɔːˈsεlf!
Już się umyłem.
I have washed (myself) already.
aɪ hæv wɒʃt (maɪˈsεlf) ɔːlˈrεdɪ