raz

once, single time

Już raz tu byłem.
I have been here once before.
aɪ hæv bɪn hɪə wʌns bɪˈfɔː
Chodzę tam raz w tygodniu/w miesiącu.
I go there once a week/month.
aɪ gəʊ ðεə wʌns ə wiːk/mʌnθ
Spodnie są w sam raz.
The trousers are a perfect fit.
ðə ˈtraʊzəz ɑː ə ˈpɜːfɪkt fɪt
Tylko tym razem.
Just this once.
dʒʌst ðɪs wʌns
To na razie!
See you!, So long!, Bye for now.
siː juː!ˌ səʊ lɒŋ!ˌ baɪ fə naʊ
Puść to jeszcze raz.
Play it again.
pleɪ ɪt əˈgεn
W tym sezonie wygrali trzy razy.
They have had five wins this season.
ðeɪ hæv hæd faɪv wɪnz ðɪs ˈsiːzn
Proszę to zażywać dwa razy dziennie przez 4 miesiące.
Take it twice a day for four months.
teɪk ɪt twaɪs ə deɪ fə fɔː mʌnθs
Od razu wszystkich osądza.
He is quick to condemn people.
hɪ ɪz kwɪk tə kənˈdεm ˈpiːpl
Spróbuj jeszcze raz.
Try it again., Have another go/try.
traɪ ɪt əˈgεnˌ hæv əˈnʌðə gəʊ/traɪ
Maszyna od razu się zatrzymała.
The machine stopped at once.
ðə məˈʃiːn stɒpt æt wʌns
Tym razem był zaskakująco miły.
This time he was unusually nice.
ðɪs taɪm hɪ wɒz ʌnˈjuːʒʊəlɪ naɪs
Za każdym razem się spóźnia.
He's always late.
hiːz ˈɔːlweɪz leɪt
Był sobie raz...
Once upon a time there was a...
wʌns əˈpɒn ə taɪm ðεə wɒz ə
Co nagle, to po diable.
Look before you leap., It's better to be safe than sorry.
lʊk bɪˈfɔː juː liːpˌ ɪts ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ
Moglibyśmy tak raz...
For once we could...
fə wʌns wiː kʊd
Na razie nie wiadomo, czy...
It's not known (as) yet if...
ɪts nɒt nəʊn (əz) jεt ɪf
jeszcze raz
once again, once more
wʌns əˈgεnˌ wʌns mɔː
raz a dobrze
once and for all
wʌns ænd fə ɔːl
po raz pierwszy w życiu
for the very first time
fɔː ðə ˈvεrɪ fɜːst taɪm
w razie konieczności
if necessary, in case of necessity
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪ
na razie (jeszcze) nie
not yet
nɒt jεt
w takim razie
which means (that), therefore, because of that
wɪtʃ miːnz (ðæt)ˌ ˈðεəˌfɔːˌ bɪˈkɒz əv ðæt
raz na ruski rok
once in a blue moon
wʌns ɪn ə bluː muːn