zmieścić się

gdzieś fit, go, get in(to) sth

To się zmieści w kieszeni.
It fits into a pocket.
ɪt fɪts ˈɪntə ə ˈpɒkɪt
Ile litrów zmieści się w tej butelce?
How many litres can the bottle hold?
haʊ ˈmεnɪ ˈliːtəz kən ðə ˈbɒtl həʊld?
W sali zmieści się tylko sto osób.
The hall can hold only one hundred people.
ðə hɔːl kən həʊld ˈəʊnlɪ wʌn ˈhʌndrəd ˈpiːpl
Zmieścimy się w terminie.
We'll meet the deadline.
wiːl miːt ðə ˈdεdˌlaɪn
Na dysku zmieści się aż...
The disc can hold up to...
ðə dɪsk kən həʊld ʌp tə