miejsce

place, spot, (bitwy, teren pod budowę itp.) site

Zajął pan moje miejsce.
You have taken my seat.
juː hæv ˈteɪkən maɪ siːt
Jesteśmy na miejscu.
Here we are.
hɪə wiː ɑː
Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Security comes first.
sɪˈkjʊərɪtɪ kʌmz fɜːst
Tu jest za mało miejsca.
There's not enough space/room here.
ðεəz nɒt ɪˈnʌf speɪs/ruːm hɪə
W hotelach nie ma wolnych miejsc.
The hotels are full up., The hotels are booked up/fully booked.
ðə həʊˈtεlz ɑː fʊl ʌpˌ ðə həʊˈtεlz ɑː bʊkt ʌp/ˈfʊlɪ bʊkt
Na miejsca, gotowi, start!
Ready, steady, go!, On your marks - get set - go!
ˈrεdɪˌ ˈstεdɪˌ gəʊ!ˌ ɒn jɔː mɑːks - gεt sεt - gəʊ!
Koncert miał miejsce w zeszłym tygodniu.
The concert took place last week.
ðə ˈkɒnsɜːt tʊk pleɪs lɑːst wiːk
Odłóż to na miejsce.
Put it back to its place.
pʊt ɪt bæk tə ɪts pleɪs
W niektórych pociągach obowiązuje rezerwacja miejsc.
With some trains you have to reserve a seat.
wɪθ sʌm treɪnz juː hæv tə rɪˈzɜːv ə siːt
Wrócił na miejsce zbrodni.
He returned to the crime scene.
hɪ rɪˈtɜːnd tə ðə kraɪm siːn
Pańskie obawy są nie na miejscu.
Your concern is misplaced.
jɔː kənˈsɜːn ɪzˌmɪsˈpleɪst