na

on, at, in

Połóż to na stole/podłodze.
Put it on the table/floor.
pʊt ɪt ɒn ðə ˈteɪbl/flɔː
Mieszkamy na wsi.
We live in the country.
wiː lɪv ɪn ðə ˈkʌntrɪ
Spotkajmy się na przystanku.
Meet me at the stop.
miːt miː æt ðə stɒp
Studiowałem na uniwersytecie.
I studied at university.
aɪ ˈstʌdɪd ætˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Omówimy to na zebraniu.
We'll discuss it at the meeting.
wiːl dɪˈskʌs ɪt æt ðə ˈmiːtɪŋ
Skończył na ulicy.
He ended up on the street.
hɪ εndɪd ʌp ɒn ðə striːt
Grasz na gitarze?
Do you play guitar?
dʊ juː pleɪ gɪˈtɑː?
Lubię jeździć na rowerze.
I like to ride my bike., I like cycling/biking.
aɪ laɪk tə raɪd maɪ baɪkˌ aɪ laɪk ˈsaɪklɪŋ/baɪkɪŋ
Co zjesz na obiad?
What will you have for lunch?
wɒt wɪl juː hæv fə lʌntʃ?
Poszła na zakupy.
She went shopping.
ʃɪ wεnt ˈʃɒpɪŋ
Pojedziemy na ryby/grzyby.
We'll go fishing/mushrooming.
wiːl gəʊ ˈfɪʃɪŋ/ˈmʌʃruːmɪŋ
Chodźmy na piwo.
Let's go for a beer.
lεts gəʊ fɔː ə bɪə
Chyba pójdziemy na plażę.
We'll probably go to the beach.
wiːl ˈprɒbəblɪ gəʊ tə ðə biːtʃ
To jest na północy/południu USA.
It's in the north/south of USA.
ɪts ɪn ðə nɔːθ/saʊθ əvˌjuːεsˈeɪ
Byliśmy na wycieczce.
We were on a trip.
wiː wɜː ɒn ə trɪp
Wrócimy na wiosnę.
We'll return in (the) spring.
wiːl rɪˈtɜːn ɪn (ðə) sprɪŋ
Spójrz na to.
Check it out.
tʃεk ɪt aʊt
Zmarł na zawał.
He died of a heart attack.
hɪ daɪd əv ə hɑːt əˈtæk
To jest dostępne na życzenie.
It's available on request.
ɪts əˈveɪləbl ɒn rɪˈkwεst
Widziałem to na własne oczy.
I saw it with my own eyes.
aɪ sɔː ɪt wɪθ maɪ əʊn aɪz
Byliśmy na wystawie.
We visited an exhibition.
wiː ˈvɪzɪtɪd ənˌεksɪˈbɪʃən
Przełożymy to na piątek.
We will postpone it until Friday.
wiː wɪl pəʊstˈpəʊn ɪt ʌnˈtɪl ˈfraɪdeɪ
Przejechałem na czerwonym.
I ran a red light., I jumped the lights.
aɪ ræn ə rεd laɪtˌ aɪ dʒʌmpt ðə laɪts
Zostaniesz na noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪˌəʊvəˈnaɪt?
Co ty na to?
How is that?, What do you think of it?
haʊ ɪz ðæt?ˌ wɒt dʊ juː θɪŋk əv ɪt?
Pofarbowała włosy na czarno.
She dyed her hair black.
ʃɪ ˈdaɪd hə hεə blæk
Pracowałem na czarno w USA.
I worked illegally in the USA.
aɪ wɜːkt ɪˈliːgəlɪ ɪn ðəˌjuːεsˈeɪ
Bądź tam na czas.
Be there in time!
biː ðεə ɪn taɪm!
Kupiłem to na raty.
I bought it on hire purchase.
aɪ bɔːt ɪt ɒn ˈhaɪə ˈpɜːtʃɪs
Poczekam na dole.
I'll wait downstairs.
aɪl weɪt ˈdaʊnˈstεəz
Zaraz będę na dole.
I'll be down in a moment.
aɪl biː daʊn ɪn ə ˈməʊmənt
Na dworze pada.
It's raining outside.
ɪts reɪnɪŋˌaʊtˈsaɪd
Proszę poczekać na zewnątrz.
Wait outside.
weɪtˌaʊtˈsaɪd
Potrzebuję tego na gwałt.
I need it badly.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ
Nie wchodź na to drzewo.
Don't climb the tree.
dəʊnt klaɪm ðə triː
Położę się na chwilkę.
I'll have a lie-down., I'll lie down for a moment.
aɪl hæv ə laɪdaʊnˌ aɪl laɪ daʊn fɔː ə ˈməʊmənt
Utyka na lewą nogę.
He has a limp in his left leg.
hɪ hæz ə lɪmp ɪn hɪz lεft lεg
Poślizgnęła się (na lodzie).
Her foot slipped (on ice).
hə fʊt slɪpt (ɒn aɪs)
Zebranie zostało przełożone na poniedziałek.
The meeting is postponed till Monday.
ðə ˈmiːtɪŋ ɪz pəʊstˈpəʊnd tɪl ˈmʌndeɪ
Zachorował na grypę.
He came down with (the) flu.
hɪ keɪm daʊn wɪθ (ðə) fluː
Na pomoc!
Help!
hεlp!
Mieszkam na ulicy Długiej 5.
I live at 5 Długa Street.
aɪ lɪv æt faɪv ? striːt
Miał na sobie garnitur.
He was wearing a suit.
hɪ wɒz ˈwεərɪŋ ə sjuːt
Raz na wozie, raz pod wozem.
You have your ups and downs., It's up and down.
juː hæv jɔː ʌps ænd daʊnzˌ ɪts ʌp ænd daʊn
Listy proszę wysyłać na adres...
Send your letters to...
sεnd jɔː ˈlεtəz tə
Na jak długo...?
For how long...?
fə haʊ lɒŋ?
Na twoim miejscu...
If I were you I would...
ɪf aɪ wɜː juː aɪ wʊd
na stronie 8 na dole
at the bottom of page 8
æt ðə ˈbɒtəm əv peɪdʒ eɪt
tam/tu na dole
down there/here
daʊn ðεə/hɪə
jechać na gapę
dodge the fare
dɒdʒ ðə fεə
przepisać coś na czysto
make/write a fair/clean copy of sth
meɪk/raɪt ə fεə/kliːn ˈkɒpɪ
wodzić kogoś na pokuszenie
lead sb to temptation, tempt sb
liːd tə tεmpˈteɪʃənˌ tεmpt
na początku/końcu
at the beginning/end
æt ðə bɪˈgɪnɪŋ/εnd
urządzenie na baterie
battery-powered device
ˈbætərɪˌpaʊəd dɪˈvaɪs
kosz na śmieci
rubbish bin
ˈrʌbɪʃ bɪn
50 kilometrów na godzinę
50 kilometres per hour
ˈfɪftɪ kɪˈlɒmitəs pə aʊə
na przykład
for example/instance
fə ɪgˈzɑːmpl/ˈɪnstəns
na zawsze
for ever
fə ˈεvə
jajko na twardo
hard-boiled egg
hɑːdbɔɪld εg
syrop na kaszel
cough syrup
kɒf ˈsɪrəp
na sprzedaż
for sale
fə seɪl
wyjść na jaw
come/be brought out, come/be brought to light
kʌm/biː brɔːt aʊtˌ kʌm/biː brɔːt tə laɪt
tylko na jakiś czas
for a limited time only
fə ə ˈlɪmɪtɪd taɪm ˈəʊnlɪ
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C
daily requirement of vitamin C
ˈdeɪlɪ rɪˈkwaɪəmənt əv ˈvɪtəmɪn siː