okazać się

turn out, prove

To się jeszcze okaże.
That remains to be seen.
ðæt rɪˈmeɪnz tə biː siːn
Okazuje się, że...
It's becoming apparent that...
ɪts bɪˈkʌmɪŋ əˈpærənt ðæt
Jak się okazało...
As it turned out..., As it emerged...
əz ɪt tɜːnd aʊtˌ əz ɪt ɪˈmɜːdʒd
Okazał się fachowcem.
He turned out to be an expert.
hɪ tɜːnd aʊt tə biː ən ˈεkspɜːt