praca

work, (etat, zatrudnienie) job, employment

Szukam pracy.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
To jest lekka/ciężka praca.
It is light/hard work.
ɪt ɪz laɪt/hɑːd wɜːk
Właśnie jestem w pracy.
I'm at work now.
aɪm æt wɜːk naʊ
Jest teraz bez pracy.
He's out of work., He's jobless.
hiːz aʊt əv wɜːkˌ hiːz ˈdʒɒblɪs
Ma dobrze płatną pracę.
She has a well-paid job.
ʃɪ hæz ə wεlpeɪd dʒɒb
To wymaga dużo pracy.
It takes a lot of work.
ɪt teɪks ə lɒt əv wɜːk
Bierzmy się do pracy!
Let's get down to work!
lεts gεt daʊn tə wɜːk!
Praca idzie bardzo powoli.
Work is proceeding very slowly.
wɜːk ɪz prəˈsiːdɪŋ ˈvεrɪ ˈsləʊlɪ
O której godzinie zaczynasz pracę?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Rzuciłem pracę.
I quit my job.
aɪ kwɪt maɪ dʒɒb
Wylali go z pracy.
He was sacked., He was fired.
hɪ wɒz sæktˌ hɪ wɒz ˈfaɪəd
Był całkowicie pochłonięty swoją pracą.
He was completely absorbed in his work.
hɪ wɒz kəmˈpliːtlɪ əbˈzɔːbd ɪn hɪz wɜːk
Zawalili mnie pracą.
I was assigned a lot of work.
aɪ wɒz əˈsaɪnd ə lɒt əv wɜːk
Obronił pracę magisterską.
He defended his MA thesis.
hɪ dɪˈfεndɪd hɪzˌεmˈeɪ ˈθiːsɪs
Nie kwapi się do pracy.
He is work-shy.
hɪ ɪz wɜːkʃaɪ
Bez pracy nie ma kołaczy.
No pain, no gain.
nəʊ peɪnˌ nəʊ geɪn
Jak postępują prace w kwestii...?
How are you getting on with...?
haʊ ɑː juː gεtɪŋ ɒn wɪθ?
Odrobiłeś już pracę domową?
Have you done your homework yet?
hæv juː dʌn jɔː ˈhəʊmˌwɜːk jεt?
podpisać umowę o pracę
sign an employment contract
saɪn ən ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt
praca dorywcza
casual job
ˈkæʒjʊəl dʒɒb
praca biurowa
clerical/office work
ˈklεrɪkl/ˈɒfɪs wɜːk
praca fizyczna
manual labour, physical work
ˈmænjʊəl ˈleɪbəˌ ˈfɪzɪkl wɜːk
prawidłowa praca serca
proper/normal heart function
ˈprɒpə/ˈnɔːml hɑːt ˈfʌŋkʃən