ktoś

someone, somebody, (w pytaniach) anybody

Jest tu ktoś?
(Is there) anybody here?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌbɒdɪ hɪə?
Zapytaj (się) kogoś.
Ask somebody.
ɑːsk ˈsʌmbədɪ
Czy ktoś z was to wie?
Does any of you know (that)?
dʌz ˈεnɪ əv juː nəʊ (ðæt)?
Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże.
I need someone to help me.
aɪ niːd ˈsʌmˌwʌn tə hεlp miː
To nie jest byle kto.
He isn't just anybody.
hɪ ˈɪznt dʒʌst ˈεnɪˌbɒdɪ
ktoś inny
someone/somebody else
ˈsʌmˌwʌn/ˈsʌmbədɪ εls