nosić

wear, (dźwigać) carry

Noszę to przy sobie/ze sobą.
I carry it on me/with me.
aɪ ˈkærɪ ɪt ɒn miː/wɪθ miː
Nosi pan(i) okulary/soczewki?
Do you wear glasses/(contact) lenses?
dʊ juː wεə ˈglɑːsɪz/(ˈkɒntækt) lεnsɪz?
Nie noszę broni.
I don't carry a gun.
aɪ dəʊnt ˈkærɪ ə gʌn
Noszę to na szczęście.
I wear it for luck.
aɪ wεə ɪt fə lʌk
Teraz nosi się spódniczki mini.
Mini-skirts are in now.
ˈmɪnɪskɜːts ɑː ɪn naʊ
Tego się już nie nosi.
That's out now., It's not in vogue now.
ðæts aʊt naʊˌ ɪts nɒt ɪn vəʊg naʊ
Nosi wąsy.
He wears a moustache.
hɪ wεəz ə məˈstɑːʃ
To jak nosić drzewo do lasu.
It's carrying/taking/selling coals to Newcastle.
ɪts ˈkærɪɪŋ/ˈteɪkɪŋ/sεlɪŋ kəʊlz tə ˈnjuːˌkɑːsl