przeciw, przeciwko

against, (w przeciwnym kierunku) opposite

Sprzymierzyli się przeciw mnie.
They ganged up on me.
ðeɪ gæŋd ʌp ɒn miː
Wszystko obróciło się przeciwko niemu.
It all backfired on him.
ɪt ɔːlˌbækˈfaɪəd ɒn hɪm
Rozważyliśmy za i przeciw.
We considered pros and cons.
wiː kənˈsɪdəd prəʊz ænd kɒnz
Nie miałbym nic przeciwko temu.
I wouldn't object to that.
aɪ ˈwʊdnt əbˈdʒεkt tə ðæt
Jestem zdecydowanie przeciw...
I'm strongly opposed to...
aɪm ˈstrɒŋlɪ əˈpəʊzd tə