droga

way, (szosa) road, (podróż) journey

Z drogi!
Make way!
meɪk weɪ!
Zejdź mi z drogi!
Get out of my way!
gεt aʊt əv maɪ weɪ!
Musimy zapytać o drogę.
We must ask directions.
wiː mʌst ɑːsk daɪˈrεkʃənz
Jestem już w drodze.
I'm on the/my way.
aɪm ɒn ðə/maɪ weɪ
Tutaj droga się rozwidla.
The road branches here.
ðə rəʊd brɑːntʃɪz hɪə
Ta droga was tam zaprowadzi.
This road will take you there.
ðɪs rəʊd wɪl teɪk juː ðεə
Nasze drugie dziecko jest już w drodze.
We're expecting our second child.
wɪə ɪkˈspεktɪŋ aʊə ˈsεkənd tʃaɪld
Nasze drogi się rozeszły.
We went separate ways., We (have) drifted apart.
wiː wεnt ˈsεprɪt ˈweɪzˌ wiː (hæv) drɪftɪd əˈpɑːt
Swoją drogą, to niezły film.
It's quite a good movie, in a way.
ɪts kwaɪt ə gʊd ˈmuːvɪˌ ɪn ə weɪ
Koledzy sprowadzili go na złą drogę.
His friends led him astray.
hɪz frεndz lεd hɪm əˈstreɪ
To jest droga donikąd.
This is getting (us) nowhere.
ðɪs ɪz gεtɪŋ (əs) ˈnəʊˌwεə
Szerokiej drogi!
Have a safe journey!, Have a good/safe trip!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!ˌ hæv ə gʊd/seɪf trɪp!
Nie tędy droga!
This is not the way.
ðɪs ɪz nɒt ðə weɪ
Komu w drogę, temu czas!
Time to hit the road!
taɪm tə hɪt ðə rəʊd!
droga podporządkowana
side road
saɪd rəʊd
być na dobrej drodze do czegoś
be in a fair way to do sth, be on the right road to do sth, be heading in the right direction to sth
biː ɪn ə fεə weɪˌ biː ɒn ðə raɪt rəʊdˌ biː ˈhεdɪŋ ɪn ðə raɪt daɪˈrεkʃən