odmówić

czegoś refuse, (form.) (odrzucić propozycję) decline, turn down sth

Odmówiła komentarza w tej sprawie.
She declined to comment on that.
ʃɪ dɪˈklaɪnd tə ˈkɒmεnt ɒn ðæt
Nie odmówię.
I won't say no to that.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ tə ðæt
Bank odmówił mi kredytu.
I've been refused credit.
aɪv bɪn rɪˈfjuːzd ˈkrεdɪt
Odmawiam udziału w tym.
I refuse to be involved in it.
aɪ rɪˈfjuːz tə biː ɪnˈvɒlvd ɪn ɪt
Odmówili uwolnienia zakładników.
They refused to release the hostages.
ðeɪ rɪˈfjuːzd tə rɪˈliːs ðə ˈhɒstɪdʒɪz
Hamulce odmówiły posłuszeństwa.
The brakes failed.
ðə breɪks feɪld
Nie można jej odmówić urody.
You can't deny she's beautiful., There's no denying she's pretty.
juː kɑːnt dɪˈnaɪ ʃiːz ˈbjuːtɪfəlˌ ðεəz nəʊ dɪˈnaɪɪŋ ʃiːz ˈprɪtɪ
odmówić modlitwę
say a prayer
seɪ ə prεə