spotykać się

z kimś meet sb, (umawiać się) go out with sb, (doświadczać) z czymś meet with sth

Spotykamy się regularnie.
We meet regularly., We meet on a regular basis.
wiː miːt ˈrεgjʊləlɪˌ wiː miːt ɒn ə ˈrεgjʊlə ˈbeɪsɪs
Potajemnie się z nim spotyka.
She is seeing him secretly.
ʃɪ ɪz ˈsiːɪŋ hɪm ˈsiːkrɪtlɪ
Nie spotyka się tego zbyt często.
You don't see that often.
juː dəʊnt siː ðæt ˈɒftn