oczekiwać

kogoś/czegoś await, expect sb/sth

Oczekuje się, że ceny spadną.
The prices are expected to fall.
ðə praɪsɪz ɑː ɪkˈspεktɪd tə fɔːl
To więcej, niż oczekiwaliśmy.
It is more than we bargained for.
ɪt ɪz mɔː ðæn wiː ˈbɑːgɪnd fɔː
Oczekujemy dziecka.
We're expecting a baby.
wɪə ɪkˈspεktɪŋ ə ˈbeɪbɪ