poznać

1(zapoznać się) kogoś get to know sb, coś learn sth

Chciałbym cię bliżej poznać.
I'd like to get to know you better.
aɪd laɪk tə gεt tə nəʊ juː ˈbεtə
Nie dał po sobie poznać, że się boi.
He gave no sign of fear.
hɪ geɪv nəʊ saɪn əv fɪə
Nigdy nie pozna prawdy.
She will never learn the truth.
ʃɪ wɪl ˈnεvə lɜːn ðə truːθ
Poznał biedę.
He has known poverty.
hɪ hæz nəʊn ˈpɒvətɪ
Chcę poznać trochę świata. (podróżować itp.)
I want to see life/the world.
aɪ wɒnt tə siː laɪf/ðə wɜːld
Na własnej skórze poznali, jak...
They had first-hand experience of how...
ðeɪ hæd fɜːsthænd ɪkˈspɪərɪəns əv haʊ

2(zawrzeć znajomość) kogoś meet sb, make sb's acquaintance

Poznasz nowych ludzi.
You'll meet new people.
juːl miːt njuː ˈpiːpl
Poznaliśmy się na studiach.
We met in college.
wiː mεt ɪn ˈkɒlɪdʒ
Nie może się doczekać, kiedy cię pozna.
He is dying to meet you.
hɪ ɪz ˈdaɪɪŋ tə miːt juː
Gdzie się poznaliście?
Where did you meet?
wεə dɪd juː miːt?
Najpierw muszą się poznać.
They must get/become acquainted first.
ðeɪ mʌst gεt/bɪˈkʌm əˈkweɪntɪd fɜːst
Proszę poznać...
Come and meet...
kʌm ænd miːt

3(rozpoznać) kogoś/coś recognize sb

Od razu to poznałem.
I knew it right away.
aɪ njuː ɪt raɪt əˈweɪ
Nie poznałem pana.
I didn't recognize you.
aɪ ˈdɪdnt ˈrεkəgˌnaɪz juː
Poznasz go?
Will you know him?, Will you recognize him?
wɪl juː nəʊ hɪm?ˌ wɪl juː ˈrεkəgˌnaɪz hɪm?
Poznaje mnie pan(i)?
Do you recognize me?
dʊ juː ˈrεkəgˌnaɪz miː?
Poznałem cię po głosie.
I recognized you by your voice.
aɪ ˈrεkəgˌnaɪzd juː baɪ jɔː vɔɪs
Potrafię poznać, kiedy żartuje.
I can tell when he is joking.
aɪ kən tεl wεn hɪ ɪz dʒəʊkɪŋ
Można to było poznać.
I could tell.
aɪ kʊd tεl
Nie dała tego po sobie poznać.
She didn't show (it).
ʃɪ ˈdɪdnt ʃəʊ (ɪt)
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
A friend in need is a friend indeed.
ə frεnd ɪn niːd ɪz ə frεnd ɪnˈdiːd